Tin bóng đá - KINH HOÀNG: Sao mai Ligue 1 bị bắn chết bằng khẩu AK47

Tin bóng đá - - Hậu vệ William Gomis được xác nhận đã qua đời ở tuổi 19 sau một vụ xả súng kinh hoàng.Bạn đang xem tin tức tại trang web https://www.vuicungbongda.net

Thông báo chính thức được CLB Saint-Etienne, đội bóng cũ của cầu thủ sinh năm 1998 xác nhận trên trang chủ của đội bóng. Thi thể của cầu thủ người Pháp được phát hiện ở La Seyne, một xã thuộc tỉnh Var, thuộc miền Đông nước Pháp.

Bên cạnh đó, các cảnh sát đã phát hiện một cậu bé 14 tuổi khác cũng đã qua đời bên cạnh 24 vỏ đạn của khẩu AK47. Saint-Etienne đã đăng tải dòng trạng thái chia buồn cùng với người thân và gia đình của William Gomis sau tai nạn thương tâm này.

SỐC: Sao mai Ligue 1 (william gomis) bị bắn chết bằng khẩu AK47 - Bóng Đá

 William Gomis (số 12) là tài năng trẻ sáng giá của Saint-Etienne.

"Saint-Etienne thật buồn khi phải thông báo về cái chết bi thảm của William Gomis, người luôn được các đồng đội và huấn luyện viên đánh giá cao về phẩm chất cũng như tài năng của cậu ấy. Gomis đã gắn bó với đội bóng từ khi mới 15 tuổi.

Ban lãnh đạo, huấn luyện viên, đội trưởng và các cầu thủ Saint-Etienne rất đau lòng khi William Gomis đột ngột ra đi. Xin gửi lời chia buồn và đồng cảm sâu sắc đến gia đình của cậu ấy", đại diện đội chủ sân Geoffroy Guichard cho biết.

Sau 5 năm gắn bó, William Gomis đã rời đội bóng Ligue 1 vào mùa Hè năm nay. Dù chưa một lần khoác áo đội 1 nhưng cầu thủ 19 tuổi là đội trưởng đội trẻ của Les Verts. Bên cạnh đó, hậu vệ người Pháp cũng không có bất kì mối quan hệ huyết thống nào với tiền đạo Bafetimbi Gomis, người cũng đã trưởng thành từ lò đào tạo Saint-Etienne.

Kha Võ | 19:15 10/09/2018Tin bong da - KINH HOÀNG: Sao mai Ligue 1 bị bán chét bàng khảu AK47


Tin bong da - - Hạu vẹ William Gomis duọc xác nhạn dã qua dòi ỏ tuỏi 19 sau mọt vụ xả súng kinh hoàng.Ban dang xem tin tuc tai trang web https://www.vuicungbongda.net

Thong báo chính thúc duọc CLB Saint-Etienne, dọi bóng cũ của càu thủ sinh nam 1998 xác nhạn tren trang chủ của dọi bóng. Thi thẻ của càu thủ nguòi Pháp duọc phát hiẹn ỏ La Seyne, mọt xã thuọc tỉnh Var, thuọc mièn Dong nuóc Pháp.

Ben cạnh dó, các cảnh sát dã phát hiẹn mọt cạu bé 14 tuỏi khác cũng dã qua dòi ben cạnh 24 vỏ dạn của khảu AK47. Saint-Etienne dã dang tải dòng trạng thái chia buòn cùng vói nguòi than và gia dình của William Gomis sau tai nạn thuong tam này.

SÓC: Sao mai Ligue 1 (william gomis) bị bán chét bàng khảu AK47 - Bong Da

 William Gomis (só 12) là tài nang trẻ sáng giá của Saint-Etienne.

"Saint-Etienne thạt buòn khi phải thong báo vè cái chét bi thảm của William Gomis, nguòi luon duọc các dòng dọi và huán luyẹn vien dánh giá cao vè phảm chát cũng nhu tài nang của cạu áy. Gomis dã gán bó vói dọi bóng tù khi mói 15 tuỏi.

Ban lãnh dạo, huán luyẹn vien, dọi truỏng và các càu thủ Saint-Etienne rát dau lòng khi William Gomis dọt ngọt ra di. Xin gủi lòi chia buòn và dòng cảm sau sác dén gia dình của cạu áy", dại diẹn dọi chủ san Geoffroy Guichard cho biét.

Sau 5 nam gán bó, William Gomis dã ròi dọi bóng Ligue 1 vào mùa Hè nam nay. Dù chua mọt làn khoác áo dọi 1 nhung càu thủ 19 tuỏi là dọi truỏng dọi trẻ của Les Verts. Ben cạnh dó, hạu vẹ nguòi Pháp cũng khong có bát kì mói quan hẹ huyét thóng nào vói tièn dạo Bafetimbi Gomis, nguòi cũng dã truỏng thành tù lò dào tạo Saint-Etienne.

Kha Võ | 19:15 10/09/2018

Tin bóng đá - KINH HOÀNG: Sao mai Ligue 1 bị bắn chết bằng khẩu AK47

Tin bóng đá - - Hậu vệ William Gomis được xác nhận đã qua đời ở tuổi 19 sau một vụ xả súng kinh hoàng.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá